กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มโอกาสการส่งออกต่างประเทศด้วย DITP Business AI” เพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพจาก โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 63 นี้

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนราชการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมหาศาล (Big Data) ให้เกิดมูลค่าและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและการให้บริการประชาชน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ (DITP Business AI) และช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงแนวโน้มทางการค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถคาดการณ์โอกาสและความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

ทั้งนี้ระบบ DITP Business AI ได้ใช้ประโยชน์จาก Big Data ด้านการค้าระหว่างประเทศ ทั้งจากแหล่งข้อมูลเชิงโครงสร้าง (Structured Data) และแหล่งข้อมูลไร้โครงสร้าง (Unstructured Data) อาทิ ข้อมูลข่าวสารด้านการค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก ข้อมูลแนวโน้มความต้องการสินค้าของผู้บริโภค เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องสัมพันธ์กันโดยระบบ DITP Business AI และประเมินออกมาเป็นแนวโน้มทางการค้าระหว่างประเทศที่เป็นโอกาส หรือเป็นความเสี่ยง ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและสินค้าเป้าหมายได้ โดยการที่กรมพัฒนาระบบ DITP Business AI ขึ้นมานี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดหากมีการนำข้อมูลที่เป็นโอกาสเหล่านี้ ส่งต่อให้กับผู้ประกอบการภาคการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้สนใจดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

จากแนวคิดดังกล่าว DITP จึงจับมือกับ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกันจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มโอกาสการส่งออกต่างประเทศด้วย DITP Business AI” เพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพจาก โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จะได้ร่วมทดสอบและเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาระบบ DITP Business AI ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบ DITP Business AI ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาโอกาสและแจ้งเตือนความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศได้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 63 นี้

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ITAP (Innovation and technology assistance program) เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 e-mail: itap@nstda.or.th โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ ITAP Fax : 02-564-7082 เว็บไซต์ : https://itap.nstda.or.th“DITP” จับมือ “สวทช.” เตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มโอกาสการส่งออกต่างประเทศด้วย DITP Business AI” - C'mon » TikTokJa Video Downloaderที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/3ljklOy

Recommended Posts