การเกิดขึ้นของ “พิพิธภัณฑ์ หรือศูนย์เรียนรู้ในเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง” ล้วนแต่มีจุดเริ่มต้นมาจากจิตวิญญาณที่รัก และภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตัวเองทั้งสิ้น จึงนับเป็นครั้งแรกที่มีการรวมตัวกันครั้งสำคัญ เมื่อ “ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)” ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ๓๐ แห่งภาคกลาง จัดงาน “มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ” ขึ้นในเมืองไทย ภายใต้แนวคิด “๕ สายน้ำวัฒนธรรม แห่งลุ่มแม่น้ำภาคกลาง” จาก ๑๔ จังหวัด แบ่งเป็น ๕ กลุ่มสายน้ำ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา, แม่น้ำป่าสัก-ลพบุรี, แม่น้ำแม่กลอง, แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำเพชรบุรี” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่วัดขนอนหนังใหญ่ ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

kk2

การเดินทางจาก กทม. มุ่งหน้าสู่อำเภอโพธาราม เพียงแค่ ๘๐ กว่ากิโลเมตร ผ่านตลาดอำเภอโพธาราม ข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลองเลี้ยวขวาเข้ามาที่วัดขนอน ก็จะพบกับลานวัดขนอนที่ถูกเนรมิตให้เป็นลานกิจกรรม ที่มีทั้งกิจกรรมบนเวทีในโรงมหรสพและเวทีกลางแจ้งมากมาย มาร่วมสัมผัสกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำตลอดระยะเวลา ๓ วันของการจัดงาน ซึ่งจะได้พบกับการเสวนาเชิงวิชาการ การสาธิตและการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านจากจังหวัดต่างๆ

kk8

เวทีเสวนาเชิงวิชาการ ณ โรงมหรสพหนังใหญ่ (วัดขนอนหนังใหญ่)

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

การเสวนา : เสวนาเชิงวิชาการเรื่อง “วิถีวัฒนธรรมชุมชน ๕ ลุ่มน้ำ นำมาซึ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น”

 • อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม สำนักศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเพชรบุรี
 • ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำแม่กลอง
 • ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 • ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำท่าจีน
 • ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี
 • ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก- ลพบุรี

ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวปราจิน เครือจันทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี

kk1

วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

การเสวนา : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะอยู่อย่างไร ในอนาคต

 • พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ, ดร. ประธานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา
 • นางศาริสา จินดาวงษ์ ผอ.สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี
 • อ.พิศาล บุญผูก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกวานอาม่าน
 • ผศ.ดร.กนกวรรณ แสนเมือง ปธ.หลักสูตรการท่องเที่ยวฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวปราจิน เครือจันทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี

kk7

วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

การเสวนา : เจาะลึก ทวาราวดีในแดนสยาม“ถิ่น…ทวาราวดีภาคกลาง สู่สยามประเทศ”

 • นายมนัสศักดิ์ รักอู่ นักวิชการอิสระ
 • รศ. สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี ม.ศิลปากร
 • ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา ม.ศิลปากร
 • อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม สำนักศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเพชรบุรี

kk3

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.

การเสวนา : “ผลสำเร็จของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น”

 • พระครูพิทักษ์ศิลปาคม ประธานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง
 • ผศ.ดร.กนกวรรณ แสนเมือง ปธ.หลักสูตรการท่องเที่ยวฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • (ผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์)

ดำเนินรายการโดย นางสาวปราจิน เครือจันทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี

kk4

เวทีลานกลางแจ้ง (เวทีเล็ก)

 • การจัดแสดงนิทรรศการ ๓๐ พิพิธภัณฑ์ จาก ๕ ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก- ลพบุรี แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำแม่กลอง
 • ชมผ้าไทยชาติพันธุ์ เช่น ลาวครั่ง ไทยทรงดำ ไทยพวน ไท-ยวน เป็นต้น
 • นิทรรศการเรียนรู้วิถีชีวิต – วัฒนธรรม
 • การละเล่นภาคกลาง เช่น การแสดงหนังใหญ่ (พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน) ลิเกมอญ (ชุมชนมอญสังขละบุรี) รำตังบั้งหมอ (พิพิธภัณฑ์ปานถนอม) การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน “เซิ้งหางธงสงกรานต์” (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลาวครั่ง)
 • กิจกรรมการสาธิต – อาหาร เช่น กวนกระยาสารท (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนบ้านดงกระทงยาม) อาหารมอญ (พิพิธภัณฑ์วัดม่วง) ขนมตาล (บ้านหนองขาว) การทำข้าวกระยาคู (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนวัดฝั่งคลอง)
 • กิจกรรมการสาธิต – การแกะสลักลายวิจิตร (พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา กวานอาม่าน) การทอผ้ากี่เล็ก (พิพิธภัณฑ์จันเสน) การทำดอกหน้าหมอน (พิพิธภัณฑ์ปานถนอม) การทำเสื่อกก, ปักสไบมอญ (สไบมอญบางลำภู) การปักลายผ้าไตดำ (พิพิธภัณฑ์ไตดำโบราณ) การสาธิตการตีเหล็ก (บ้านเก่าเล่าเรื่อง ตลาดบางหลวง) การทำกระเป๋าจากผักตบชวา (พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย บ้านลานแหลม)
 • กิจกรรมสาธิตเวิร์คช็อป เช่น ตัดพวงมะโหด การตอกหนังใหญ่ การตีเหล็ก การทำลูกช่วง การปั้นหม้อน้ำตาลจิ๋ว การระบายสีว่าวตัวเล็ก เป็นต้น
 • มิวเซียมช็อป ของดีพิพิธภัณฑ์ภาคกลางที่นำมาจำหน่าย
 • การจำหน่ายสินค้าชุมชนท้องถิ่นขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่น พาลูกหลาน มาชมงานศิลปวัฒนธรรม ที่มีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ เหมาะกับการให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ได้มาศึกษาเรียนรู้ นับว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่มิควรพลาด
 • kk6

สนใจสามารถติดตามตารางกิจกรรมการแสดง Work shop และการสาธิตได้ที่ Facebook : เพจมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สุริสา อาศุศิริ โทร. ๐๙๒-๖๐๕-๖๔๔๕


“มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางฯ” 20-22 พ.ย.63 ณ วัดขนอน (หนังใหญ่) จ.ราชบุรี - C'mon » TikTokJa Video Downloaderที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/2Kk0VMH

Recommended Posts