[ad_1]


กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล Thailand Franchise Award : TFA 2020 ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล สร้างมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีศักยภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในการขยายตลาด ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเพิ่มขึ้น

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ ถือเป็นความสำเร็จหนึ่งทางธุรกิจที่เกิดขึ้นได้ในยุคปัจจุบัน โดยธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคและงานบริการ ทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้มีความสำเร็จสูง ดังนั้นการขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์จึงเป็นโมเดลธุรกิจที่ช่วยให้ระบบการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความสะดวก และมีโอกาสเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก

12

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ใช้ธุรกิจแฟรนไชส์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ลงทุนง่าย ไม่ต้องเสียเวลาในการคิดธุรกิจขึ้นมาใหม่ รวมทั้งมีพี่เลี้ยง (แฟรนไชส์ซอร์) คอยให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ และปฏิบัติตามระบบที่เจ้าของ แฟรนไชส์กำหนดเอาไว้ก็สามารถเปิดร้านได้ทันที

15

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคสูงสุด จึงได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ จัดงาน “Thailand Franchise Award 2020: TFA 2020” เพื่อมอบโล่รางวัลให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดเป็นประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 5 ประเภท รวม 13 รางวัล คือ

17

ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด 3 รางวัล รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม

ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแห่งปี 2 รางวัล รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย และรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง

ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ 1 รางวัล รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

13

“แฟรนไชส์” ถือเป็นรูปแบบธุรกิจอย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่การจะผลักดันธุรกิจเข้าไปสู่ระบบแฟรนไชส์และประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การพัฒนาศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความเข้มแข็ง ถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และภาคการศึกษาที่ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน วิธีการทำธุรกิจแฟรนไชส์ที่ถูกต้องจะได้เป็นการพัฒนาในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณธุรกิจที่จะก้าวไปสู่การเป็นแฟรนไชส์ต้องมีความพร้อมและแข็งแกร่งในระดับหนึ่ง เพราะไม่เช่นนั้นอาจสร้างปัญหาให้กับผู้ที่มาซื้อแฟรนไชส์ รวมถึงตัวเองได้ในอนาคต รมช. กล่าวปิดท้าย

14

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 ,e-Mail : franchisedbd@gmail.com และ www.dbd.go.th

16

22

33

44

66

88


[ad_2]ที่มาของข่าว

https://www.cmon.in.th/%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-thailand-franchise-award-2020-%e0%b8%a2%e0%b8%81/?feed_id=1660&_unique_id=5f57bb001d38d

Recommended Posts